หนุเจริญกุล ส. สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321. Acesso em: 3 oct. 2022.