บาลทิพย์ ข.; เชื้อประไพศิลป์ อ.; ไชยลังกา พ. ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 39, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324. Acesso em: 3 oct. 2022.