มิตกิตติ ร.; วัชรินทร์ยานน์ ก.; แดงเปี่ยม ช. ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 37, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332. Acesso em: 4 dec. 2022.