ชุณหะวัต ด.; ตันติกรกุล จ.; ฦาชา ย. ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 63, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343. Acesso em: 29 nov. 2022.