พงศ์ถาวรกมล ค.; ฉัตรชัยสุชา ส. รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 1, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359. Acesso em: 27 jan. 2023.