บูรณะเรืองโรจน์ส.; เกษมกิจวัฒนาส.; กีรติวิทยานันท์ณ.; พงศ์ถาวรกมลค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, v. 21, n. 2, p. 46, 11.