คงบุญ ส.; สมประเสริฐ ช.; เกษมกิจวัฒนา ส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 62, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384. Acesso em: 29 sep. 2022.