ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387. Acesso em: 2 dec. 2022.