ภักดีวงศ์เ. การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, v. 21, n. 3, p. 12, 28 Aug. 2012.