วะสี ป.; ธงชัย ฉ.; พงศ์มั่นจิตร พ.; เชื้อเจ็ดตน พ.; สุขเกษม ส. ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 75, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393. Acesso em: 28 jan. 2023.