เกษมกิจวัฒนาส. บรรณาธิการแถลง. Thai Journal of Nursing Council, v. 21, n. 4, 28 Aug. 2012.