ธงชัย ฉ. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 21, n. 4, p. 8, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395. Acesso em: 14 aug. 2022.