พลิกบัวว.; เกษมกิจวัฒนาส.; ผาณิตรัตน์ร.; จักรภีร์ศิริสุขส. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, v. 21, n. 4, p. 44, 28 Aug. 2012.