เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 4, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402. Acesso em: 6 dec. 2022.