หิรัญชุณหะส.; แสงจันทร์ห.; ส่งวัฒนาป.; เพชรพิเชฐเชียรว. สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 1, p. 9, 28 Aug. 2012.