ธนาโนวรรณน. การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 3, p. 9, 4 Sep. 2012.