พานิชย์จ.; ชัยวัฒน์ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 3, p. 40, 4 Sep. 2012.