พานิชย์ จ.; ชัยวัฒน์ ว. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 40, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441. Acesso em: 27 jan. 2023.