อาภานันทิกุลม. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 4, p. 5, 5 Sep. 2012.