เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 4, 5 Sep. 2012.