สี่หิรัญวงศ์อ.; ยุทธไตรป. การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 4, p. 10, 5 Sep. 2012.