แสงนิมิตชัยกุลว.; ชัยวัฒน์ว. ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. Thai Journal of Nursing Council, v. 22, n. 4, p. 38, 5 Sep. 2012.