รัตนกุล ป. บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468. Acesso em: 27 nov. 2022.