โมลี ป.; โตสิงห์ อ.; สินธุ ศ. ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 22, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470. Acesso em: 10 dec. 2022.