สุวรรณโณ จ.; เพชรศิราสัณฑ์ เ.; ประเสริฐไทย ป.; จันทร์ประดิษฐ์ อ.; ใสสุข ว. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 35, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471. Acesso em: 30 sep. 2022.