เฉลิมพิชัย ท.; รติธร เ.; เสรีเสถียร เ.; บริบูรณ์หิรัญสาร ด. อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 48, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472. Acesso em: 4 dec. 2022.