แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ.; อังสุโรจน์ร. ย. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. Thai Journal of Nursing Council, v. 23, n. 1, p. 87, 11.