ชอบอรุณสิทธิ ช.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 100, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476. Acesso em: 27 sep. 2022.