ขันตีจิตร ก.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉายพุทธ ป. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 26, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480. Acesso em: 4 oct. 2022.