อาภานันทิกุล ม.; ธนูรักษ์ ร.; ฦาชา ย. การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 52, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482. Acesso em: 8 oct. 2022.