เซ็นนันท์ก.; โตสิงห์อ.; สินธุศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, v. 23, n. 3, p. 26, 5 Sep. 2012.