เซ็นนันท์ ก.; โตสิงห์ อ.; สินธุ ศ. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 26, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531. Acesso em: 29 sep. 2022.