ศิริภักดี ก. บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539. Acesso em: 5 jul. 2022.