ศรีสุพรรณ ว.; รุจกรกานต์ ด.; คงประเสริฐ พ. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 20, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541. Acesso em: 27 may. 2022.