นันท์ศุภวัฒน์ เ.; คุณาวิกติกุล ว.; เกียรติเลิศนภา ผ.; อภิขาติบุตร ก.; ศรีสุพรรณ ว. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 41, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543. Acesso em: 2 feb. 2023.