อนุเรือง ศ.; สินธุ ศ.; วาณิชย์กุล น.; ศรียุกตศุทธ อ. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 11, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551. Acesso em: 29 jan. 2023.