แสงนิมิตชัยกุบ ว.; รัชนกุล ป. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 88, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557. Acesso em: 30 nov. 2022.