เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, v. 24, n. 2, 7 Sep. 2012.