ธีระทองคำ แ.; หนุเจริญกุล ส.; สุวิสิษฐ์ น. การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 39, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564. Acesso em: 30 sep. 2022.