สมประเสริฐ ช. บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571. Acesso em: 30 nov. 2022.