พันธสี พ.; สีขาว อ. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 81, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577. Acesso em: 4 dec. 2022.