จันทรวิจิตร ย.; บุญเชียง ว.; ภูมิสวัสดิ์ ร.; สุคนธสรรพ์ อ.; วังศรีคูณ ส. ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 94, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578. Acesso em: 7 dec. 2022.