เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 5, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581. Acesso em: 1 dec. 2022.