ศรีเมธาวรคุณ ป.; นาคะ ข.; หนูเพชร ป. กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 112, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602. Acesso em: 27 nov. 2022.