เกียรติสิน พ.; เกษมกิจวัฒนา ส.; ฉายพุทธ ป. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , [S. l.], v. 25, n. 2, p. 87, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612. Acesso em: 29 nov. 2023.