เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 3, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2617. Acesso em: 29 nov. 2022.