ฤทธิ์แก้วก.; โตสิงห์อ.; ดนัยดุษฎีกุลส. การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, v. 25, n. 3, p. 78, 11 Sep. 2012.