พันธ์ภักดี อ.; นามวงศ์พรหม อ.; นามจันทรา ร.; อาภานันทิกุล ม.; ปทุมวัน อ.; มาลาธรรม พ.; วิทยศุภร จ.; ธงชัย ฉ. รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 89, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625. Acesso em: 7 oct. 2022.