เกษมกิจวัฒนาส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, v. 25, n. 4, 11 Sep. 2012.