เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 25, n. 4, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2628. Acesso em: 27 nov. 2022.